Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w związku z RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MARIMED Marek Kletkiewicz, ul. Królewiecka 22, 87-800 Włocławek

Kontakt do Administratora w celu informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe:
adres e-mail: marimedbiuro@gmail.com
adres pocztowy: MARIMED Marek Kletkiewicz, ul. Królewiecka 22, 87-800 Włocławek

Pochodzenie Twoich danych osobowych

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania przez Ciebie zapytania, zamówienie w sklepie www.marimed-med.pl, prośby o kontakt lub wymiany wizytówek w trakcie wydarzeń lub spotkań, w których uczestniczymy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez indywidualną działalność polegającą na oferowaniu klientom wyrobów chłonnych, medycznych, produktów do rehabilitacji i ortopedii, i innych zawartych w sklepie internetowym, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego)

– zapewnienia obsługi transakcji / zamówienia złożonego w sklepie www.marimed-med.pl
– obsługi Twoich zapytań, próśb i reklamacji, które do nas kierujesz
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, którym jest:
– poprawnego działania świadczonych usług
– przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, firm Marimed Marek Kletkiewicz przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Obowiązek podania danych osobowych?

Firma Marimed Marek Kletkiewicz wymaga podania przez Ciebie danych osobowych (imię, nazwisko, adres tj. ulica, kod, miasto, kraj oraz adresu e-mail lub numeru telefonu), które są niezbędne do realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać gdy:
– zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Marimed,
– cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
– zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
– twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane powinny być usunięte.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Firma Marimed Marek Kletkiewicz może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu oferowanych usług podmiotom, które wykonują usługi związane z wykonaniem zamówienia tj. przewoźnikom/kurierom, podmiotowi, który świadczy usługi księgowe.
Firma Marimed może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz kancelariom prawnym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i windykacji należności.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Marimed Marek Kletkiewicz przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wykonaniem umowy sprzedaży, do momentu rezygnacji z usługi, lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Jednocześnie, w celu rozliczalności przez okres, w którym Firma Marimed zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.